قصه کودکانه درباره خدا ; خدا کجاست؟

قصه کودکانه درباره خدا…در بحث خداشناسی کودکان برای اینکه بتوانند خدا را بشناسند، باید ابتدا آنرا حس کنند.شیرین‌نرین روش آموزشی برای کودک قصه و داستان هست.