0

معمولا مدارس دولتی کادر آموزشی شامل افراد قدیمی و با تجربه هست در صورتیکه مدارس غیرانتفاعی معلمین جوان‌تر را استخدام می‌کنند. با توجه به تغییراتی که در شیوه تدریس دروس هر سال داریم، آیا معلمهای قدیم با تجربه بیشتر بهتر هستتند یا نه معلم جوان و پرانرزِ کارایی بهتری دارد؟