0

سوال

چرا دست خط پسر من در مدرسه خیلی بد و در خانه خوب هست؟

پسر 8 ساله‌ام وقتی تکالیف مدرسه را در خانه انجام می‌دهد با هم پشت میزش می‌شینیم و همه تکالیف را خوانا و خوش خط انجام می‌دهد منم حواسم بهش هست و هر از گاهی تذکر می‌دم ولی در مدرسه تکالیف را خیلی بد خط و ناخوانا انجام می‌دهد. می‌دانم که بچه خوش خطی هست ولی نمی‌دانم چرا تکالیف در مدرسه اینقدر افتضاح هست؟