0

سلام

فرزند من بسیار وابسته به ما هست و هرگز نمی تواند کارهای خودش را انجام دهد.4 سالش هست